Programm vuan der Veiner Fuasicht 2007

Sondes, 18.2.
- ab 9.00 bis an de fréien Owend eran
1. Internationale Béierkongress (International Expert'en referieren iiwert bekannt an unbekannt Béierzorten, Degustatiunnen, ...)
- ab 21.00 Mi-Cuit CABARET an all Wirtschaft


Meendes, 19.2.
- ab 14.00
Kannerbal an der Larei
- ab 14.30
De Wölle Westen zu Veinen (D'Veiner Musik an de Mi-Cuit weisen wi et wierklich war)
- ab 21.00 Mi-Cuit CABARET bis an all Wrtschaft


Densdes, 20.2.
- ab 15.30
Wöll Musik an di Lieblich Mosse-Musik gin hiert Leetzt
- öm 00.00
Feierlich Béiseetzung vuan der Fuasicht 2007