Programm vuan der Veiner Fuasicht 2008

Sondes, 03.02.
- ab 9.00 bis an de fréien Owend eran
- Piraten (Fluch der Karibik, Schatzinsel Peter Pan & Co).
- ab 21.00 Mi-Cuit CABARET an all Wirtschaft


Meendes, 04.02.
- ab 14.00
Kannerbal an der Larei
- ab 14.30
- Ganz aktuell: Interpol seicht de Bommléer - en interaktiven Krimi.
De Mi-Cuits hott di weltbesten Detektiven a Kommisairen op Veinen gerouf fir sech op d' Seich nom Bommeléer ze maan.
Et se mat derbei den Derrick, Columbo, Monk, Sherlock Holmes & Watson, Kojak, Inspektor Klosett, Dupont & Dupont, Kommissar Rex, Lucky Luke an James Bond.

- ab 21.00 Mi-Cuit CABARET bis an all Wrtschaft


Densdes, 05.02.
- ab 15.30
Wöll Musik an di Lieblich Mosse-Musik gin hiert Leetzt (dëst Joor hoffentlich och uni Instrument)
- öm 00.00
Feierlich Béiseetzung vuan der Fuasicht 2008