Programm vuan der Veiner Fuasicht 2009

Sondes, 22.2.
- ab 9.00 bis an de fréien Owend eran
. D'Kammerwald Clinique invitiirt op hiiren Symposium zum Thema "Neies ous der Medezin"
Moies: Begréissung vuan de Wessenschafter.

Möttes: Exposé an Frei Oussprooch zum Thema "Delirium Tremens"

- ab 21.00 Mi-Cuit CABARET an all Wirtschaft

Orchester am "Café la Tourelle"


Meendes, 23.2.

Veinen teschent Himmel an Heel

Möttes:

Showdown-Musiciens from Hell vs Comedians from Heaven


- ab 14.00
traditionellen Kannerbal an der Larei

- ab 21.00 Mi-Cuit CABARET an all Wrtschaft

Orchester am "Café an der Virstad"


Densdes, 24.2.
- ab 15.30
Wöll Musik(en)

Owes:Ramassage des Ordures

Orchester am "Café la Tourelle"
- öm 00.00
Feierlich Béiseetzung vuan der Fuasicht 2009