Waat ass de Mi-Cuit?

 

"De Mi-Cuit ass kä Verein mä en Zoustand."

En Zoustand kann än erliäwen,nëmme Schwi'er beschreiwen a schuns glad net

doorbringen an er Sprooch déi än zwar schweetzen mä knapps schreiwe kann ......